Kongres ocenił polską chemię - III edycja w Krakowie

Rodzima branża chemiczna cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród krajowych ekspertów, ale jest też obserwowana oraz analizowana przez tych pochodzących z innych państw. Potwierdzeniem tego faktu, jest obecność na spotkaniu organizowanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Krakowie, nie tylko przedstawicieli krajowego przemysłu, ale również licznej grupy gości przybyłych z zagranicy. Była to doskonała okazja do tego, by wymienić się poglądami i sugestiami odnośnie dalszego rozwoju branży i jej roli tak na krajowym rynku, jak i rozszerzenia jej o kolejne regiony świata. Pomimo stosunkowo dobrej sytuacji, w jakiej znajduje się krajowa branża chemiczna, zauważono pewne ryzyko dotyczące spowolnienia oraz zawirowań, szczególnie na arenie rynków zagranicznych. Dobra sytuacja, która dziś występuje, nie musi być jednak stałą, bo zauważono i wskazano liczne zagrożenia, którym należy przeciwdziałać, by móc jeszcze skuteczniej rywalizować z konkurencją. Ponadto wskazano ogromną rolę, jaką będą i nadal mają ceny surowców oraz konieczność jeszcze skuteczniejszego zabezpieczenia ich dostaw. Współpraca oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań, to istotne zadania kongresu. Dobra koniunktura dla krajowej chemii, jest możliwa do utrzymania oraz dalszego rozwoju, jednak będzie to wymagało poszukiwań nowych rozwiązań oraz podejmowania współpracy i wprowadzania nowych technologii. Bardziej zaawansowana współpraca na wysokim poziomie, to również działania podejmowane pomiędzy centrami badawczymi, wprowadzanie nowych rozwiązań oraz nauka. Wskazano również na duże znaczenie i rolę, jaką odgrywa dziś wykwalifikowana kadra. Duża w tym rola odbywających się szkoleń oraz warsztatów, które powodują, że przepisy REACH czy też CLP, są bardziej jasne, zrozumiałe oraz odpowiednio stosowane. Ocena branży chemicznej w Polsce wypadła generalnie pomyślnie, a jednocześnie wskazano kierunki, które należy brać pod uwagę, by utrzymać sprzedaż na zadowalającym poziomie. Wyzwania, jakie są stawiane w perspektywie czasu, to zarówno unijne, jak i krajowe regulacje dotyczące kwestii klimatycznych oraz emisji gazów.

Kongres w Krakowie odbył się w dniach 15 – 16 czerwca 2016 roku i było to już trzecie spotkanie tego typu.