Towary niebezpieczne w transporcie drogowym

Obecnie wymiana różnych towarów pomiędzy dostawcą a odbiorcą w większości przypadków odbywa się drogą lądową, dlatego też rola oraz znacznie transportu samochodowego są nieocenione. Jednocześnie należy zauważyć, że nie każdy ładunek podlega tradycyjnym przepisom. Największe obostrzenia dotyczą tych, które kwalifikują się jako niebezpieczne, a ich transport określa się mianem ADR - The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Regulacje w zakresie transportu towarów niebezpiecznych obowiązują w naszym kraju zarówno na poziomie krajowej ustawy, jaki na podstawie dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Ma to zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska naturalnego. W transporcie ADR uwzględnia się między innymi: materiały i przedmioty wybuchowe, materiały ciekłe zapalne, stałe zapalne, utleniające, zakaźne, żrące oraz mające postać gazu. Każdy z nich został odpowiednio sklasyfikowany i podlega innym przepisom oraz regulacjom. Właściwy opis ładunku oraz jego oznakowanie - to istotne informacje dla pracowników oraz uczestników ruchu. Szczegółowe oraz często bardzo restrykcyjne przepisy, wymagają przestrzegania między innymi odpowiednich procedur, odbywania szkoleń oraz posługiwania się właściwą dla danego zagrożenia dokumentacją. Kwestie te często przysparzają firmom wielu problemów, w których rozwiązywaniu ma pomagać doradca ADR. Musi być to osoba odpowiednio przeszkolona i ze stosownymi uprawnieniami. Dobrą stroną działalności związanej z transportem towarów niebezpiecznych jest jednak to, że panuje dla niej stosunkowo dobra koniunktura. Można również liczyć na profesjonalne szkolenia, podczas których pracownicy zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz wykształcają dobre nawyki w postępowaniu z tego rodzaju ładunkami. Pozwala to na uniknięcie poważnych problemów wynikających z niedopełnienia obowiązków, często dotyczących kompletności dokumentacji, których efektem jest zatrzymanie pojazdu w drodze do celu.